Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, ότι ο μέτοχος κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προέβη την 01.03.2022 σε άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης 7.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 31.059 ευρώ.

Κηφισιά, 3 Μαρτίου 2022