Η Εταιρεία ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 3.6.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα, με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2017, προέβη, μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 598 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,87 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.910,94 ευρώ.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 3.409 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 16,41 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 0,441% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 26 Μαΐου 2017