Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 03.11.2023, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού της, συνεπεία της αποφασισθείσας διάσπασής της, μεταξύ των οποίων είναι και το άρθρο 1 του καταστατικού «Σύσταση - Επωνυμία». Ειδικότερα αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας σε «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και “ALPHA TRUST HOLDINGS” αντίστοιχα, καθώς επίσης στις σχέσεις της προς τους αλλοδαπούς η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως εξής: “ALPHA TRUST HOLDINGS S.A.”.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 3159632 ΑΠ/18.12.2023 απόφασή του, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3943346, ενέκρινε την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη συνεδρίασή της στις 19.12.2023 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση και την αλλαγή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζεται ότι από τις 20.12.2023, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο “ALPHA TRUST HOLDINGS”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-6289200, email: c.balla@alphatrust.gr).

19 Δεκεμβρίου 2023