Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία» ή η «Διασπώμενη») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της την 7η Σεπτεμβρίου 2023, αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών και εισφορά του σε νέα  εταιρεία (ΑΕΔΑΚΟΕΕ) που θα συσταθεί (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4601/2019 και το άρθρο 52 του ν. 4172/2013, ως ισχύουν (η «Απόσχιση»).  

Η Επωφελούμενη θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης. Η Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν στην (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα αλλά σχετίζονται, κυρίως, με την ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας, τη συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους, καθώς και την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής υποστήριξης προς εταιρείες του Ομίλου ALPHA TRUST και τρίτους, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ορίστηκε ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου η 4η Σεπτεμβρίου 2023.

Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά το νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Απόσχισης.

Κηφισιά, 07.09.2023