Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 22.10.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 09.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 08.12.2021 σε αγορά 314 ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης 4,98 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.567,77 ευρώ.

Μετά την προαναφερόμενη συναλλαγή η Εταιρία κατέχει 119.451 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,81 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 3,85% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.   

Κηφισιά, 09.12.2021