Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην από 09.11.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018, με σκοπό (α) τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθότι ενδέχεται να προκύψει ανάγκη απόκτησης ιδίων μετοχών για κάλυψη στο μέλλον τυχόν νέου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, με σκοπό π.χ. την επιβράβευσή τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για τη χρήση 2022 και/ή επόμενων χρήσεων ή (β) την ακύρωση των ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή (γ) την εν μέρει δωρεάν διάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρίας και την εν μέρει ακύρωση των μετοχών, σύμφωνα με την από 22.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και με τους εξής όρους:

(α) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 195.115 μετοχές, η ονομαστική αξία των οποίων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρία και διατηρεί, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίαςꞏ

(β) Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε δέκα ευρώ (10,00€) ενώ η κατώτατη σε ένα λεπτό του ευρώ (0,01€)ꞏ

(γ) Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή έως 21.10.2023.

Το εάν η Εταιρία θα προβεί είτε στη δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, είτε στην ακύρωση των ιδίων μετοχών, είτε συνδυαστικά σε διάθεση μέρους των ιδίων μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας και σε ακύρωση μέρους αυτών, καθώς και ο τελικός αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την εκάστοτε χρονική και οικονομική συγκυρία.

Κηφισιά, 10.11.2021