Ανακοινώνεται από την εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST) ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 6.2.2018 αποφάσισε:

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 541.319,10 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,70 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 231.993,90 ευρώ και θα διαιρείται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Την 20.3.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 22.3.2018 ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 1,00 σε 0,30 ευρώ και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 27.3.2018 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,70 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Το ως άνω ποσό επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με την επιστροφή κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 1.021 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, οι οποίες δεν δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου και διαμορφώνεται στο ποσό των 0,70092543 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 28.3.2018 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, ευρώ 0,70092543 ανά μετοχή ορίζεται η 4η Απριλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου από την Τράπεζα λήγει στις 30.6.2018. Από 1.7.2018 η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Τατοΐου 21,145 61 Κηφισιά).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200 κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου).

Κηφισιά, 23 Μαρτίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο