Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 31.12.2023 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2017. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων και περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6289200, email: c.balla@alphatrust.gr).

Κηφισιά, 12 Δεκεμβρίου 2023