Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ALPHA TRUST) ανακοινώνει ότι το εκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 7.6.2017 νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: David Phillip Gibbs, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός Νικόλαος Τζανέτος, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την 7.6.2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κηφισιά, 8 Ιουνίου 2017