Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, στις 07.06.2022 και ώρα 17:00, σε συνεδριακό χώρο στην Κηφισιά, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 46 μέτοχοι κατέχοντες 2.215.719 μετοχές, δηλαδή (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας) ποσοστό 73,31%.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.1.2021-31.12.2021 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας.
 2. Έγκριση διανομής μερίσματος €0,3426 ανά μετοχή προ φόρων - Διάθεση κερδών.
 3. Δωρεάν διάθεση έως 77.853 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.
 4. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4548/2018.
 5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
 6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
 7. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
 9. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2021-31.12.2021.
 10. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α’ εξαμήνου επόμενης χρήσης.
 11. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
 12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και ενοποιημένων, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (ήτοι την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2021.

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης του έτους 2021 ποσού 1.035.751 ευρώ ή 0,3325957310 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 91.630 μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μέρισμα προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και το τελικό συνολικό μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 0,3426786443 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4646/2019 και ισχύουν, συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,3255447121 ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η διανομή του μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής:

 • Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 14.06.2022.
 • Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίζεται η 15.06.2022.
 • Ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 21.06.2022 και η καταβολή να πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τη διανομή συνολικού μικτού ποσού 100.000 ευρώ σε εργαζομένους της Εταιρίας ως εξής:

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε τη δωρεάν διάθεση έως 77.853 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευσή τους για την επίτευξη στόχων για τη χρήση 2022 με τους εξής όρους:

(α) ο συνολικός αριθμός μετοχών που θα διατεθούν δωρεάν στα πρόσωπα, όπως οριστούν, που θα πετύχουν τους στόχους για τη χρήση 2022, δε θα υπερβαίνει τις 77.853·

(β) προέλευση προς διάθεση μετοχών: ίδιες μετοχές που αποκτώνται ή έχουν ήδη αποκτηθεί για το σκοπό αυτό και κατέχονται από την Εταιρία και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της·

(γ) υποχρέωση παραμονής των ανωτέρω προσώπων στην Εταιρία έως την 30.11.2023ꞏ

(δ) επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί θα προσδιοριστούν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, καθώς και για τον καθορισμό οποιουδήποτε άλλου σχετικού όρου για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 και τα ευχαρίστησε για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Δέσποινα Ξενάκη, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14161 (Τακτική Ελέγκτρια) και Δημήτριο Γκότση, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 23031 (Αναπληρωματικό Ελεγκτή) από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, και η οποία θα ορίσει τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (έναν τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή), για τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης του έτους 2022 καθώς και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 01.01.2022-30.06.2022.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, και η οποία θα ορίσει τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (έναν τακτικό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή), για τη διενέργεια του ελέγχου των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της εταιρικής χρήσης του έτους 2022 .

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους (ορισμό) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, κ. Στέφανο Καραϊσκάκη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει την 16.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τον ως άνω διορισμό της κ. Αγνής Λεβή, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεώργιου Καμπάνη, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και την επανεκλογή των μελών της, ως κάτωθι:

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, και δύο τρίτους, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον ανεξάρτητος. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει την 16.06.2023 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως εξής:

 • Μιχαήλ Πάππαρης, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Απόστολος Παπαδόπουλος, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος
 • Αγνή Λεβή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του έτους 2021.

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τις αποζημιώσεις/αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη χρήση του 2021, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές της Εταιρίας.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση του έτους 2022, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές της Εταιρίας.

Ακόμη, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το α’ εξάμηνο της χρήσης του έτους 2023, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές της Εταιρίας.

Επί του ενδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.215.719 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε τη χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Επί του δωδέκατου θέματος, δεν υπήρξαν περαιτέρω ανακοινώσεις.

Κηφισιά, 7 Ιουνίου 2022