Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4601/2019, τα παρακάτω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της (https://www.alphatrust.gr/ependutikes-sheseis/etairikes-praxeis/aposhisi-2023 ), καθώς και στην έδρα της στην Κηφισιά, οδός Τατοϊου αρ. 21, ΤΚ 145 61:

  1. Το Σχέδιο Διάσπασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα 1, ο από 04.09.2023 ισολογισμός μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου,
  2. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους της, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί το Σχέδιο Διάσπασης,
  3. Η από 29.09.2023 Έκθεση Αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.»,
  4. Η από 29.09.2023 Έκθεση γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Διάσπασης, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 1720) και Λογοθέτη Γλέζο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.»,
  5. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών, και
  6. Οι οικονομικές καταστάσεις Α’ εξαμήνου 2023 (01.01.2023-30.06.2023).

Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι το τέλος της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για τη διάσπαση.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Κηφισιά, 03.10.2023