H ALPHA TRUST A.E.Π.Ε.Υ. («ALPHA TRUST») ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης στις 18 Ιουλίου 2013 που αφορά στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών της ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ..

Η Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1998 και είναι θυγατρική εταιρεία του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Η εταιρεία διαχειρίζεται ατομικά χαρτοφυλάκια καθώς και 7 αμοιβαία κεφάλαια έχοντας λάβει σημαντικές διακρίσεις σε κάποιες από τις βασικές κατηγορίες αυτών.

Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω της ALPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων που είναι κατά 100% θυγατρική της ALPHA TRUST.
Με την εξαγορά αυτή, η ALPHA TRUST ενισχύει τα μεγέθη της στη διαχείριση ατομικών χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων κατά €33 εκατομμύρια και στην αντιπροσώπευση αλλοδαπών διαχειριστών κατά €80 εκατομμύρια με βάση τα στοιχεία της 30 Ιουνίου 2013.

Η συναλλαγή δημιουργεί οικονομίες κλίμακας οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της εταιρείας μεσοπρόθεσμα.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται οι σχετικές διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Η ALPHA TRUST καλωσορίζει τους πελάτες, συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας στον οργανισμό της.