Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. David Phillip Gibbs, Πρόεδρος του Δ.Σ. (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και πλέον τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προέβη την 25.6.2018 σε πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 23.250,00 ευρώ.

Κηφισιά, 26 Ιουνίου 2018