Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε υλοποίηση της από 13.3.2018 απόφασης της Διοικητικού της Συμβουλίου, η ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ανακοινώνει ότι την 14.3.2018 ολοκληρώθηκε η πώληση των 55.670 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του προσωπικού της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,20% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 649.112,20 ευρώ, ήτοι 11,66 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν της ως άνω συναλλαγής, η Εταιρεία κατέχει πλέον 1.000 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,13% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 14 Μαρτίου 2018