Η ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (η Εταιρία) δυνάμει των από 3.6.2015, 7.6.2017 και 6.2.2018  αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έχει αποκτήσει και κατέχει σήμερα 56.670 ίδιες μετοχές οι οποίες υπολείπονται του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σημειώνεται, ότι τις ανωτέρω ίδιες μετοχές έχει αποκτήσει και κατέχει νομίμως η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, κατόπιν αγορών, για τις λεπτομέρειες των οποίων έχουν προηγηθεί οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 13.3.2018 αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η διάθεση 55.670 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,20% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, σε μέλη του προσωπικού, με τιμή διάθεσης 11,66 ευρώ ανά μετοχή, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης. Η συναλλαγή αυτή δεν θα επιφέρει ούτε ζημία ούτε ωφέλεια στην Εταιρία.

Η μεταβίβαση των μετοχών θα λάβει χώρα με την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών και θα ολοκληρωθεί με τη μεταφορά των κινητών αξιών στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών του αποκτώντος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Άυλων Τίτλων.

Με την ίδια απόφαση, κατά το διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης, αναστέλλεται η εφαρμογή της από 7.6.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς ιδίων μετοχών.

Κηφισιά, 13 Μαρτίου 2018