Ι. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Τατοίου αρ.21, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 2. Έγκριση διανομής μερίσματος € 0,15 ανά μετοχή προ φόρων και Διάθεση Κερδών.
 3. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας κατ’άρθρο 114 ν.4548/2018.
 4. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020.
 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2021-31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2021-31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 7. Αύξηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις – Ορισμός ανεξαρτήτων μελών.
 8. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν.4449/2017 και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας τους καθώς και των μελών της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4β ν.4706/2020.
 9. Συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε μία Επιτροπή - Επαναπροσδιορισμός σύνθεσης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 ν.4706/2020.
 10. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 ν.4706/2020.
 11. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
 12. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
 13. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2021, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 6η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Τατοίου αρ.21, στην Κηφισιά.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ’ του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην Τακτική Γενική Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2021 ή στην επαναληπτική αυτής θα πρέπει να έχουν διενεργήσει, πριν από την προσέλευση τους στο χώρο της συνέλευσης, test COVID-19 έως και 24 ώρες πριν. Αποδεικτικό δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος θα ζητηθεί κατά την είσοδο.

ΙΙ. Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα :

Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τόσο στην αρχική της 29ης Ιουνίου 2021 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 06ης Ιουλίου 2021 μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση τόσο στην αρχική της 29ης Ιουνίου 2021 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 06ης Ιουλίου 2021, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ», όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητών εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2021, δηλαδή κατά την έναρξη της 24/06/2021 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 26/06/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω Αντιπροσώπου.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ’ του ν.4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.  Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 27.06.2021 και ώρα 09:30.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2021 το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τατοίου 21, Κηφισιά, κα Μαίρη Σαλαμούρα, τηλ.210 6289200) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.alphatrust.gr.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κηφισιά, 07 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακολουθούν τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ήδη έχουν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.06.2020 καθώς και της κας Αγνής Λεβή, προτεινομένης ως μέλους του ΔΣ στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2021 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν, όπως προκύπτει και από τα βιογραφικά τους στοιχεία, τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία συναφή με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και κρίνονται κατάλληλα για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Περαιτέρω, τόσον ο κος Γεώργιος Καμπάνης όσο και η προτεινόμενη κα Αγνή Λεβή πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Βιογραφικά

Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος, Μη Eκτελεστικό Mέλος
David Gibbs, Αντιπρόεδρος (UK), Μη Eκτελεστικό Mέλος του ΔΣ
Κρις Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Καμπάνης, Mέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος, Μη Eκτελεστικό Mέλος
Αγνή Λεβή, Υποψήφιο Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος