Ι. Με την από 17.05.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» («Εταιρία») και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο στην Κηφισιά, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.1.2021-31.12.2021 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας.
 2. Έγκριση διανομής μερίσματος €0,3426 ανά μετοχή προ φόρων - Διάθεση κερδών.
 3. Δωρεάν διάθεση έως 77.853 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.
 4. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4548/2018.
 5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
 6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
 7. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
 9. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2021-31.12.2021.
 10. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α’ εξαμήνου επόμενης χρήσης.
 11. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
 12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2022, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο στην Κηφισιά, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΙΙ. Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τόσο στην αρχική της 7ης Ιουνίου 2022 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική της 14ης Ιουνίου 2022 μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τόσο στην αρχική της 7ης Ιουνίου 2022 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική της 14ης Ιουνίου 2022, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ», όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β'/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του Ν. 4548/2018).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 07.06.2022, δηλαδή κατά την έναρξη της 02.06.2022 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 04.06.2022, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω Αντιπροσώπου.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ. Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 05.06.2022 και ώρα 17:00 για την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως την 12.06.2022 και ώρα 17:00 για την τυχόν Επαναληπτική.

Η Εταιρία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση, το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Τατοΐου αρ. 21, 14561 Κηφισιά, υπεύθυνη κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου, τηλ. 210 6289200) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphatrust.gr στο διαδίκτυο. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: οδός Τατοΐου αρ. 21, 14561 Κηφισιά (υπεύθυνη κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου, τηλ. 210 6289200) ή αποστέλλεται τηλεμοιοτυπικώς στο fax: 210 6234242 ή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e.athanasoglou-alexiou@alphatrust.gr. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6289200.  

Κηφισιά, 17 Μαΐου 2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ