Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. εμφάνισε το εννεάμηνο του 2021 καθαρά κέρδη 2,48 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -1,71 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
Έτσι, τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €3,73 εκατ., έναντι ζημιών €-1,30 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,49 εκατ. έναντι ζημιών €-1,70 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,48 εκατ. για το εννεάμηνο του 2021, έναντι ζημιών €-1,71 εκατ. για το εννεάμηνο του 2020.

Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/09/2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο 19,56% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €14,47 εκατ. ή €36,07 ανά μετοχή στις 30/09/2021.

Από την ίδρυσή της την 26/07/2000 έως και την 30/9/2021, η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. έχει σημειώσει απόδοση +126,41% υπεραποδίδοντας κατά +185,26% του Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χ.Α., ο οποίος για την αντίστοιχη περίοδο παρουσίασε έντονα αρνητική απόδοση -58,85%.

Στο τέλος του εννεαμήνου του 2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 87,99% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 2,09%.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εννεαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , ΤΙΤΑΝ Α.Ε., και ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε..

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) -21,36% στις 03/11/2021, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €7,45. Είναι άξιο αναφοράς ότι σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 24/06/2021, επήλθε μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €13,75 σε €3,4375 και ταυτόχρονα αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των μετοχών από 401.136 σε 1.604.544 κοινές ονομαστικές μετοχές (split), σε αναλογία 4 νέες (ΚΟ) μετοχές σε αντικατάσταση κάθε 1 παλαιάς (ΚΟ) μετοχής.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και οι βασικοί δείκτες περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 03/11/2021, αποφάσισε τη διανομή 200,57 χιλ. ευρώ ή 0,127 ευρώ ανά μετοχή, ως επιπλέον προμέρισμα για τη χρήση 2021.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις διανομές μερισμάτων και προμερισμάτων που πραγματοποιήθηκαν ή εγκρίθηκαν προς διανομή από την αρχή του έτους:

*Προσαρμοσμένο στο νέο αριθμό μετοχών όπως αυτός έχει προκύψει έπειτα από το split ( 4:1 ) της από 24.06.2021 απόφασης Γ.Σ..
**Η ημερομηνία αποκοπής αναμένεται να οριστεί και τοποθετείται χρονικά μετά το ά δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου έτους 2021.
*** Η ημερομηνία αποκοπής αναμένεται να οριστεί κατόπιν έγκρισης και ανακοίνωσης της ανωτέρω πράξης από την αρμόδια αρχή.

Κηφισιά, 04 Νοεμβρίου 2021