ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ INTERAMERICANΖΩΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ «UNIT LINKED»

Η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ., προχώρησε στη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την INTERAMERICAN, την εταιρία που επί 40 χρόνια έχει ηγετική παρουσία στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής της χώρας μας.

Η συνεργασία των δύο κορυφαίων στο χώρο τους εταιριών έχει σκοπό, την από κοινού δημιουργία «Unit Linked» ασφαλιστικών προϊόντων του Ομίλου INTERAMERICAN τα οποία θα συνδέονται με ρήτρα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ALPHA TRUST.

Κηφισιά, 14 Μαΐου 2009