Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την έκδοση των επικαιροποιημένων «Fact Sheets» των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, με στοιχεία 28.02.2020.

Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr