Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και  Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πληροφορεί τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά την 7η  Απριλίου και την 10η  Απριλίου 2023, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγρ. 5, του νόμου 4099/2012, καθώς στην 3/981/16.3.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίστηκε η αναστολή εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Κηφισιά, 31.03.2023