Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την 3/715η/29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφάσισε  την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, από τις 29.6.2015 έως και την 6.7.2015, καθώς η προαναφερόμενη περίοδος αποτελεί τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α’ 65).

Η ALPHA TRUST πληροφορεί τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι κατά τις προαναφερόμενες ημέρες αναστολής εξαγοράς μεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγρ. 5, του νόμου 4099/2012.

Κηφισιά, 29.6.2015