Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει τους επενδυτές για την επανέναρξη διάθεσης μεριδίων των παρακάτω ΟΣΕΚΑ:

• ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced

• ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό

• ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund

• ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού

• ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού

• INTERLIFE Μικτό

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπονται μεταφορές από όλους τους ΟΣΕΚΑ διαχειρίσεως της ALPHA TRUST μόνο προς τους ανωτέρω.

Κηφισιά, 10.12.2015