Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) των κατηγοριών μεριδίων R (Retail Share Class) και Ι (Institutional Share Class) του διαχειριζόμενου ΟΣΕΚΑ  ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999), με ισχύ από 23/05/2022.

Το εν λόγω έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας στη διεύθυνση: https://www.alphatrust.gr 

Κηφισιά, 23.05.2022