Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ενημερώνει ότι η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ που αποφασίστηκε με την υπ. Αριθμ. 3/715η/29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρατείνεται μέχρι και την 15/7/2015, σε συνέχεια της από 13.7.2015 σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί παράτασης διάρκειας της τραπεζικής αργίας.
Η ALPHA TRUST πληροφορεί, τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ότι μέχρι και την 15/7/2015 δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγρ. 5, του νόμου 4099/2012.

Κηφισιά, 14.07.2015