Κρις Αίσωπος
  Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST

Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελεί ίσως τον δημοφιλέστερο τρόπο επένδυσης για τους ιδιώτες επενδυτές ανά την υφήλιο, με το συνολικό ενεργητικό τους να υπερβαίνει διεθνώς τα 50 τρισ. ευρώ (Πηγή: European Fund and Asset Management Association).


Μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η επαγγελματική διαχείριση, η ευρεία διασπορά των επενδύσεων, η μεγάλη ρευστότητα, το μικρό απαιτούμενο αρχικό ποσοστό συμμετοχής, αλλά και η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στην οποία υπόκεινται έχουν καταστήσει τα αμοιβαία κεφάλαια την πιο ενδεδειγμένη μορφή επένδυ-σης για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίου. Ανοδική τάση ακολουθεί και η εγχώρια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς το 2020 τα αμοιβαία κεφάλαια στη χώρα μας εμφάνισαν καθαρές εισροές 156,55 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στο 2021 ήδη οι καθαρές εισροές ανέρχονται σε 526,15 εκατ. ευρώ (Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, στοιχεία 26/3/2021). Αυτό αποτέλεσε μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς η πολιτική των ελληνικών τραπεζών έχει πλέον ευθυγραμ-μιστεί με αυτήν των υπόλοιπων ευρωπαϊκών, με τα επιτόκια των τρεχούμενων λογαριασμών να έχουν σχεδόν μηδενιστεί.


Έτσι οι ιδιώτες αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να αποδώσουν οι αποταμιεύσεις τους, στρεφόμενοι κυρίως στις επενδύσεις μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Η ALPHA TRUST, ιδρυθείσα το 1987, αποτελεί τον παλαιότερο και μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή κεφαλαίων στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε ο κ. Αίσωπος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και Α’ αναπληρωματικός πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών: «Η ALPHA TRUST μέσα από την ιστορική διαδρομή της μπορεί να υπερηφανευθεί ότι έχει διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην καθίδρυση και διαμόρφωση του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα μας και αποτελεί πρωτοπόρο με τη συμβολή της στην καθιέρωσή του στη συνείδηση του ελληνικού επενδυτικού κοινού. Εκτιμούμε δε ότι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα παραμένουν σημαντικές, καθώς τα διαθέσιμα κεφάλαια των ελληνικών νοικοκυριών εξακολουθούν να εμφανίζουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά επένδυσης σε κινητές αξίες μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνοντας την προτελευταία θέση ανάμεσά τους».


Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ, το συνολικό ενεργητικό των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων αντιπροσωπεύει μόλις το 4,2% του ΑΕΠ της χώρας (Πηγή: ΙΟΒΕ, Ενίσχυση της αποταμίευσης και ανάπτυξη με μοχλό την κεφα-λαιαγορά, Νοέμβριος 2019).


Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν στους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης ικανοποιητικών αποδόσεων μακροχρόνια, όμως βραχυχρόνια μπορούν να εμφανίσουν διακυμάνσεις στην αξία τους, καθώς ο επενδυτικός κίνδυνος αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των κεφαλαιαγορών. Είναι, λοιπόν, εξέχουσας σημασίας να γίνει κα-τανοητό στους επενδυτές πόσο σημαντική είναι η διενέργεια τακτικών καταβολών, αφού, επενδύοντας τακτικά, οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις εξομαλύνονται με αγορές σε διαφορετικά επίπεδα τιμών. Η ALPHA TRUST πρεσβεύει ότι αυτή είναι η πιο αποτελεσματική πρακτική για την επίτευξη κέρδους μακροχρόνια.

Το παρακάτω παράδειγμα διασαφηνίζει επαρκώς πώς λειτουργούν οι τακτικές καταβολές και βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις αγορές: Ένας επενδυτής που είχε την πειθαρχία να επενδύσει 100 ευρώ κάθε μήνα την τελευταία δεκαετία (περίοδος από 31/12/2010 έως 31/12/2020) στο ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφ.: 58η/31.10.1995/6Α), θα είχε καταβάλει συνολικά 12.000 ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στο τέλος της, η αξία του κεφαλαίου του θα ανερχόταν σε 14.793 ευρώ. Ο μεριδιούχος θα είχε δηλαδή επιτύχει απόδοση +23,3%. Για την ίδια περίοδο, η σωρευτική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ανερχόταν σε +12,5%, ενώ του Γενικού Δείκτη Τιμών του ΧΑ εμφάνισε σημαντικές απώλειες -42,8%. Σε περίπτωση που το κεφάλαιο των 12.000 ευρώ είχε τοποθετηθεί σε κατάθεση ταμιευτηρίου, θα είχε αποφέρει στα δέκα χρόνια συνολική απόδοση μόλις 63 ευρώ (Πηγή: ALPHA TRUST, Τράπεζα της Ελλάδος).

Σημ.: 1) Το κέρδος έχει υπολογισθεί βάσει της υπόθεσης πως οι καταβολές πραγματοποιούνται την πρώτη εργάσιμη του κάθε μηνός (αν η πρώτη εργάσιμη είναι αργία, η επένδυση λαμβάνει χώρα την τελευταία εργάσιμη του προηγούμενου μήνα). 2) Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει κατηγορία μεριδίων - I. Ενεργοποίηση της κατηγορίας: 01/10/2018. Οι αποδόσεις αφορούν στην κλάση μεριδίων  R.
Σωρευτική απόδοση Α/Κ: 1 έτος (31/03/2020–31/03/2021): 66,33%, 3 έτη (30/03/2018–31/03/2021): 25,01%, 5 έτη (31/03/2016–31/03/2021): 67,85%. Πηγή: ALPHA TRUST, Τράπεζα Της Ελλάδος.

Στοχεύοντας στο να παραμένει πάντα στην αιχμή των εξελίξεων, η ALPHA TRUST συνεχίζει να εμπλουτίζει την παλέτα των επιλογών που προσφέρει στους πελάτες της με αμοιβαία κεφάλαια που δίνουν πρόσβαση σε εταιρείες που ηγούνται παγκοσμίως στον κλάδο τους, όπως το ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6), ή που προσφέρουν μεγάλη ευελιξία και πρόσβαση σε μια ευρύτατη γκάμα επενδυτικών επιλογών, όπως τα ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5) και ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α).

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει απρόσκοπτα σε ανθρώπους και συστήματα, αποβλέποντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, που θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις που έρχονται. Είναι δε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός πως οι αξίες που υπηρετεί από την ίδρυσή της σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση πλέον υιοθετούνται θεσμικά, αποσκοπώντας στη διασφάλιση ενός καλύτερου «αύριο» για την παγκόσμια κοινότητα και τον πλανήτη.

Διαβάστε εδώ το αφιέρωμα του περιοδικού Χρήμα στα Αμοιβαία Κεφάλαια


Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (KIID), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ