Τα επικαιροποιημένα, βάσει του άρθρου 76 του Ν.4099/2012, Ενημερωτικά Δελτία για το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαχειρίσεως της ALPHA TRUST, με ημερομηνία έκδοσης 15/04/2022 έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: http://www.alphatrust.gr.

Κηφισιά, 15 Απριλίου 2022